Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

De eerste schooldag

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:01:28

Je eerste schooldag van een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend. Wie zal er in je klas zitten? Heb je een Juf of is het een Meester? Gaat die grappig, streng of gewoon saai zijn? Welke vakken staan er op het programma? Zal het een interessant jaar worden, met nieuwe vriendjes of vriendinnetjes? Zal je hard moeten werken om de punten bijeen te harken?

Misschien herinner je nog wel dat gevoel van een eerste schooldag. Toch wel een klein beetje spannend en niet iets dat je geheel onverschillig kon laten. Misschien is het gevoel wel een klein beetje hetzelfde als je terug uit verlof komt en weer aan de slag gaat.

Als ondernemer is het elke dag misschien wel een nieuwe schooldag. Zullen nieuwe klanten zich aanmelden? Kun je je producten in de aandacht brengen van de markt? Maak je kennis met nieuwe (zaken)partners? Zullen de leveranciers op tijd leveren en zal alles in orde zijn? En nog zoveel meer onzekerheden en vragen die telkens weer opnieuw opkomen. Ondernemen en het besturen van organisaties en bedrijven leidt je steeds vaker in een gebied vol onzekerheden van mogelijkheden en gevaren.

Vandaag is dit nog meer het geval dan gisteren en waarschijnlijk zal morgen nog meer risico met zich meebrengen. Alles wordt immers steeds complexer en verandering komt aan een steeds hoger tempo op je af. Het maakt dat je er best werk van maakt om het effect van onzekerheid op je doelstellingen goed te begrijpen, zodat je dit als een voordeel kunt benutten. Het stelt je in staat om opportuniteiten op een goede manier te benutten, je sterktes in te zetten, je zwakheden aan te pakken en gevaren op tijd te neutraliseren. Risico management is eigenlijk de dagelijkse taak van elke bedrijfsvoerder, manager of uitvoerder. Elk op zijn niveau van verantwoordelijkheid!

Peter BloklandTR³M Vooronderstelling 11

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:00:03

Total Respect Management – Vooronderstelling 11: Risico en resultaat kun je pas echt respecteren als het juiste (zelf)leiderschap aanwezig is, dat zich uit en omvormt in een organisatiecultuur.

Deze elfde vooronderstelling over Total Respect Management lijkt misschien wat vergezocht, doch is een logisch gevolg van hoe Total Respect Management in elkaar steekt en werkt.

Leiderschap is enerzijds een proces en anderzijds ook een kwaliteit waarmee je aan de slag kunt gaan om je missie en ambitie te realiseren. Dit is natuurlijk evenzeer zo voor elke organisatie of bedrijf. Wanneer je het leiderschapsproces goed onder controle hebt, kun je samen met een team doelstellingen bepalen en die realiseren.

Echt goede resultaten behaal je slechts als iedereen voluit samenwerkt en als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat vergt een voldoende dosis (zelf)leiderschap. Dit zorgt voor de broodnodige motivatie om alles te geven. Zelfleiderschap werkt van binnenuit en “bottom-up”. Het zorgt voor de eigen intrinsieke motivatie, die intern de energie geeft om je ego opzij te zetten en te streven naar het hoger groepsbelang. Leiderschap zorgt dan ook voor de motivatie en eenheid in visie extern en vaak ook “top-down”. Het geeft je de moed en ondersteuning om net die stap verder te gaan dan wat je voor jezelf over hebt.

Total Respect Management werkt pas ten volle als de voorwaarde van leiderschap op gepaste wijze ingevuld wordt en het proces volop zijn werking kan hebben. De helderheid die dit schept inzake doelstellingen, processen, procedures en taken, helpt om een juiste inschatting te maken van de risico’s die je kunt nemen en de risico’s die je loopt. Door deze risico’s goed te managen kom je tot de excellente resultaten die TR³M voorstaat.

Wanneer doelstellingen onderbouwd worden door de juiste waarden en overtuigingen, geschraagd worden door ondersteunende gebruiken en leiden tot een performante houding en gedrag van alle betrokkenen, dan leidt dit tot een organisatie in balans die in staat is om duurzaam excellente resultaten te realiseren. Je hebt dan een performante organisatiecultuur die duurzaam succes kan nastreven.

Peter BloklandEen complexe samenleving

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 13:41:42

De complexiteit in de
samenleving en in het ondernemerslandschap
neemt steeds maar toe en het
wordt soms moeilijk om door het bos nog de bomen te zien. Wat je ziet, je
perceptie, is daardoor vaak niet wat het lijkt te zijn. Doe er iets aan en verhoog
de kwaliteit van je perceptie met Total Respect Management (TR³M)

Respect en de kwaliteit van je perceptie

Respect komt van het
Latijnse “respicere”, wat zoveel wil zeggen als iets herbekijken om het beter
te kunnen zien. Total Respect Management is dan ook een systemische
methode
, waarbij je zaken beter leert bekijken, waardoor de kwaliteit van
je perceptie verhoogt.

Hoe hoger deze
kwaliteit, hoe beter je beslissingen neemt en hoe sneller je tot de gewenste
successen komt.

Met TR³M leer je
beter kijken naar mensen, naar je winstmarge en kun je dit ook beter plaatsen
in het groter geheel van de samenleving. Het brengt je naar duurzame
groei en blijvend succes
.

Leer wat perceptie is
en hoe dit je organisatie / bedrijf gunstig of ongunstig beïnvloedt / kan
beïnvloeden

Ontdek hoe je de
kwaliteit van je perceptie kunt verhogen door systeemdenken en hoe dit
bijdraagt tot je succes

Ondervind dat 1
+ 1 meer dan 3
kan zijn en hoe dit zich vertaalt in duurzaam succes
door respect als basis te nemen.

Leiderschap, management en excellence

Total Respect
Management vertrekt vanuit elk individu en gaat vanuit zelfrespect en de
ontwikkeling van zelfleiderschap naar zelfvertrouwen en een focus op je doelen.
Het laat je toe leiderschap in je organisatie naar een hoger niveau te brengen,
om je risico’s op een adequate wijze te benutten en te managen en
steeds beter te doen. Het leidt je naar een cultuur van excellence.

Door middel van een
gestructureerd raamwerk ben je in staat de juiste vragen te stellen en je
aandacht te wijden aan wat nodig is. Je ontdekt wat je nog extra kunt doen en
ook hoe je dit het best doet. Door continu bijsturen en verbeteren
bereik je de duurzaamheid
die vandaag zo gezocht, maar zelden gevonden
wordt.

Peter BloklandTR³M en duurzaamheid

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:16:42

Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid staat steeds meer in de kijker. Steeds meer mensen beseffen dat
ons economisch model en de manier
waarop vandaag ondernomen wordt, niet kan blijven duren. Het is niet duurzaam.

“Duurzaamheid gaat over de juiste dingen juist doen om de juiste
reden”

Peter Blokland – BYAZ

Doen om de juiste reden

De juiste reden om te
ondernemen is meerwaarde bieden voor de
maatschappij en de onderneming
. Wanneer het ondernemen geen
meerwaarde biedt aan de maatschappij, zal deze vroeg of laat reageren en de
onderneming stoppen. Hetzelfde geldt voor de medewerker in de organisatie.
Indien deze geen toegevoegde waarde oplevert voor
de organisatie, zal spoedig de samenwerking gestopt worden. Het is immers een
situatie die niet duurzaam is.

De juiste dingen doen

Het gaat ook over de
juiste dingen doen. Alleen zo kun je een onderneming uitbouwen, laten groeien en bloeien en wordt er winst gemaakt. Als er teveel
onnodige zaken gedaan worden lopen de kosten op en wordt de winst afgeroomd.
Dit is ook zo voor de maatschappij. Wanneer foute keuzes gemaakt worden inzake overheidsbestedingen of wanneer organisaties
investeren in de foute producten, lopen de verliezen op. Niet alleen voor de bedrijven of de
organisaties zelf, maar bij uitbreiding voor het individu en de hele maatschappij. Dit kan niet
blijven duren en is dus niet duurzaam.

De dingen juist doen

Hetzelfde kan gezegd
worden over de zaken juist doen. Wanneer dit niet gebeurt, worden er fouten gemaakt. Kleine foutjes knagen ongezien
aan je winst
en grotere fouten brengen je in moeilijkheden. Soms heb je een
combinatie van deze kleine en grotere fouten en leidt dit
tot een rampzalig resultaat. Zo wordt alle
gecreëerde meerwaarde teniet gedaan en worden energie en grondstoffen verspild.
Op die manier kun je nog lang aanmodderen met het maken van kleine en grotere
foutjes, maar het kan evengoed onmiddellijk
afgelopen
zijn.

Hoe je het ook
bekijkt, duurzaamheid bereik je pas echt als je de juiste dingen juist doet voor de juiste reden. Het heeft alles
te maken met de drie pijlers van Total Respect Management:

Leiderschap laat je toe om zaken te doen voor
de juiste reden en geeft antwoorden op de vraag “waarom” je
iets doet. Het geeft je zicht op je doelstel-lingen.

(Risico)management laat
je de juiste zaken doen en beantwoordt de vragen over “wat” je
moet doen om je doelstellingen te behalen.

Excellence laat je toe om de zaken juist te doen.
Het geeft je de antwoorden op de vragen “hoe” je iets moet
doen om maximaal toegevoegde waarde te creëren en te behouden.

Peter BloklandWaarom is Total Respect Management nodig?

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:08:34

Waarom is Total Respect Management nodig?

Kijk om je heen. De bevolking op deze planeet groeit angstwekkend snel aan en dit zorgt voor problemen.

  • Meer dan 1 miljoen jaar was er nodig om tot 1 miljard mensen te komen
  • Op 123 jaar was dit aantal al verdubbeld tot 2 miljard
  • Op iets meer dan vijftig jaar was dit weer verdubbeld tot 4 miljard

We zijn nog geen veertig jaar verder en toch zijn er bijna alweer dubbel zoveel mensen. In het najaar van 2011 werd de kaap van zeven miljard mensen bereikt en nog steeds groeit de wereldbevolking met rasse schreden aan.

Om de drie tot vier dagen krijgen we de bevolking van een stad zoals Antwerpen erbij!

Waarom is dit belangrijk?

Deze bevolkingsexplosie heeft een aantal consequenties die we dringend onder ogen moeten durven zien.

De aangroei van de bevolking vindt plaats in gebieden waar er op dit ogenblik een zeer belangrijke ontbossing plaatsgrijpt.

Deze ontbossing (verbranden van hout en verlies aan CO2 opname capaciteit) heeft een belangrijk aandeel in het in onbalans geraken van CO2 in onze atmosfeer

Dit is een cruciaal gegeven in de problematiek van klimaatopwarming

De roofbouw van grondstoffen leidt tot steeds schaarser wordende voorraden, stijgende prijzen en kunnen aanleiding geven tot conflicten en oorlogen.

Wat kunnen we hier aan doen?

Als je de aangroei door migratie buiten beschouwing laat, dan zie je dat in onze Westerse samenleving deze aangroei veel minder is of zelfs onbestaande is in de laatste vijftig jaar.

Hoe komt dit?

Sinds de jaren zestig heeft onze economische vooruitgang er toe geleid dat kinderen eerder een kost zijn geworden dan een rijkdom

Dit was alleen maar mogelijk door de ontvoogding van de vrouwen in onze Westerse samenleving

Economische vooruitgang en de ontvoogding van vrouwen in ontwikkelingsgebieden is dus essentieel in de aanpak van steeds schaarser wordende grondstoffen en de CO2 onbalans in onze atmosfeer!

Wat is Total Respect Management?

Total Respect Management (TR³M) is een filosofie, een managementmethode, een strategie en een organisatiecultuur, die streeft naar een maximalisatie van de waarde van een organisatie, zowel intern voor de organisatie, alsook extern voor de samenleving in zijn geheel, alle stakeholders inbegrepen.

Deze waardeopbouw gebeurt op een maatschappelijk verantwoorde wijze door:

  • Het respecteren van “people”, door het ontwikkelen van “niveau vijf” leiderschap.
  • Het respecteren van “profit”, door rigoureus toepassen van risicomanagement.
  • Het respecteren van de “planet”, door het continu streven naar excellence.

    Wanneer bedrijven en organisaties TR³M op een integere manier implementeren, ontstaat er voldoende ruimte om op een duurzame manier economische vooruitgang te creëren voor heel de maatschappij en zowel ontwikkeling als de ontvoogding van de vrouw in ontwikkelingsgebieden te versnellen.

    Peter Blokland« Previous