Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Leidinggeven en systeemdenken

Leiderschap Posted on Mon, April 15, 2013 15:16:53

Leidinggeven en systeemdenken

Leidinggeven, het is iets dat altijd al bestaan
heeft. Er zijn steeds mensen geweest die zich geroepen voelden om andere mensen
mee op sleeptouw te nemen naar nieuwe horizonten. Dat is vandaag niet anders.
Bedrijfsleiders, managers, politici, activisten, allemaal hebben ze inzicht in
hun doelstellingen en trachten ze andere mensen te inspireren, bewegen en mee
te nemen in hun avontuur.

De geschiedenis is dan ook doorweven met leiders die
hun volk konden aanvoeren en die voorop gingen in de strijd. Figuurlijk of
zelfs letterlijk. Deze leiders wisten perfect waar ze naartoe wilden gaan en
konden het allemaal perfect uitleggen aan hun volgelingen. Sommigen met groot
succes anderen met grote catastrofes tot gevolg.

Wanneer alles duidelijk en eenvoudig is, is het niet
zo moeilijk om te leiden. Het volstaat om voorop te gaan en duidelijk te maken
dat je het vertrouwen van de mensen om je te volgen waard bent. Als de zaken
wat gecompliceerder worden, wordt leidinggeven al wat minder gemakkelijk. Je
zult al wat meer uitleg moeten verschaffen om mensen te overtuigen van je
gelijk vooraleer je gevolgd wordt.

Wanneer de zaken complex zijn wordt het nog
moeilijker. Als leider ben je dan niet meer in staat alles zelf uit te leggen.
Hoewel je expertise groot is en zelfs als je zeer bekwaam wordt geacht, kun je
gewoon niet alles weten. Je moet op anderen kunnen vertrouwen om je de juiste
informatie te geven. Leidinggeven verandert daardoor.

In plaats van te spreken zul je eerst moeten
luisteren. Maar om te kunnen luisteren moeten mensen eerst met je spreken.
Bovendien is het essentieel dat die mensen je vertrouwen en in je geloven,
zodat ze volop hun informatie met je willen delen.

Leiding geven is dan niet meer voorop gaan, maar wel leiding geven. Het zijn de
mensen zelf die gaan leiden en de leidinggevende geeft. Hij geeft
ondersteuning, raad, inspiratie, moed, inzicht, … Vandaag leven we in steeds
complexer wordende maatschappij, waar verandering de enige constante is
geworden. Het maakt dat leidinggevenden heel veel van zichzelf moeten geven.

Maar wat heeft dit met systeemdenken te maken zal je
misschien denken. Het antwoord is eenvoudig: Alles! Systeemdenken is een mindset die je als leidinggevende best
ontwikkeld om in een complexe maatschappij leiding te kunnen geven. Het laat je
toe je team op de juiste manier te ondersteunen, waardoor het een lerend team
wordt en steeds meer zichzelf kan sturen en zelfleiderschap opnemen, omdat de
mindset overgedragen kan worden.

Systeemdenken is geen “rocket science” het is meestal
gewoon gezond boerenverstand. Het laat je toe om jouw intuïtief denken om te
zetten in effectief bewust denken en dit te delen met je mensen. Systeemdenken
en leiding geven is wat we vandaag nog te weinig zien gebeuren in organisaties.
Het is één van de redenen waarom we in een lange economische winter verzeild
zijn geraakt.

Mijn vraag:
Ben jij als leiding-gevende al een systeemdenker?

Peter
Blokland

BYAZ
bvba5 Manieren om excellence te bekomen

Management Posted on Mon, April 15, 2013 15:16:00

5 manieren
om excellence te bekomen voor jezelf en je team

Er zijn heel veel manieren om jezelf en je team naar
excellence te leiden. Heel belangrijk is echter de ingesteldheid die je als
basishouding aanneemt. Onlangs las ik een artikel, waarbij de schrijver
vertelde over zijn ervaring bij een hotel waar hij een uitzonderlijke service
mocht ontvangen. Het inspireerde hem tot het formuleren van een aantal
inzichten, waarvan de onderstaande vijf puntjes een vrije vertaling zijn. Het
zijn vijf basishoudingen die je zeker zullen helpen om je excellence te
verhogen.

1. Loop niet met je zorgen te koop en behoud
het overzicht

Soms word je zwaar getest op je capaciteiten om een
goed humeur te bewaren. Het kan gebeuren dat het niveau van de uitdaging die je
jezelf of je team gesteld ziet groot zijn en dat dit tot de nodige kopzorgen
leidt. Elke professional komt wel eens een situatie tegen waarvoor hij niet
onmiddellijk een oplossing vindt of waarvan hij vermoedt dat dit zijn krachten
te boven zou kunnen gaan.

Houd dan goede moed! Zet je beste glimlach op en zorg
voor overzicht met een positieve focus op de uitdaging die je gesteld wordt.
Vergeet zoveel mogelijk de negatieve kanten, loop niet met je zorgen te koop,
maar concentreer je op de mogelijkheden tot een oplossing en niet het probleem.
Luister zoveel mogelijk naar andere ideeën en trek dan pas je conclusies.

2. Neem je verantwoordelijkheid op

Wat het probleem of de uitdaging ook moge zijn,
zoeken naar schuldigen of anderen de hete aardappel doorschuiven, helpen je
echt niet om excellent te worden. Het lost voor jou en je omgeving niets op.
Het is veel belangrijker om na te denken over wat wel gedaan kan worden om de
zaak aan te pakken. Ga over tot actie en indien nodig vraag hulp, maar hou het
initiatief en de verantwoordelijkheid bij jezelf.

3. Leg je eigen oordeel en emoties aan de kant

Wanneer iets niet helemaal naar je tevredenheid
gebeurt of is, laat je er dan niet door meeslepen. Blijf kalm en stel je
oordeel uit. Neem zaken niet persoonlijk op, maar plaats alles in de juiste
context.

4. Laat je standaard antwoord “ja” –
“natuurlijk” – “absoluut” of elke variant hiervan zijn

Als er tegen het aangaan van een uitdaging geen
duidelijke reden is om nee te zeggen, ga dan niet op zoek naar een excuus om
nee te kunnen zeggen en zeg volmondig ja! Uiteraard is dit geen pleidooi om op
alles ja te zeggen, maar vertrek steeds van de mogelijkheid dat een probleem of
uitdaging aangepakt kan worden.

5. Doe het onmiddellijk

Verspil geen tijd aan onnodige en oeverloze
discussies. Zoek geen spijkers op laag water, maar ga aan de slag. Hierdoor
creëer je een context die je een resultaat geeft dat je kunt analyseren en
waaruit je kunt leren. Hoe sneller je in actie schiet, hoe sneller je kunt
leren. Begin met een eindresultaat voor ogen en stuur bij waar nodig om dit
eindresultaat ook effectief te bereiken.

Hoe reageer
jij op een uitdaging of probleem?

Peter Blokland

BYAZ
bvbaRisico nemen, vermijden of lopen.

Risk Management Posted on Mon, April 15, 2013 15:14:22

Een risico nemen of vermijden creëert steeds een nieuw risico dat je loopt

Volgens ISO 31000 is risico het effect van onzekerheid omtrent doelstellingen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat “een risico nemen” gelijk staat met een doelstelling nastreven en dat dit gepaard gaat met een bepaald effect van onzekerheid. Op analoge wijze is een risico vermijden dan ook een bewuste keuze om bepaalde doelstellingen niet na te streven en ook hier is er een effect van onzekerheid in het spel.

Dit effect kan zowel positief als negatief zijn. Je tracht een positief effect te bekomen (nemen) of een negatief effect te vermijden. Zowel risico nemen, als risico vermijden, zijn bewuste keuzes omtrent doelstellingen. Het zijn telkens beslissingen die je al dan niet bewust neemt. Ook als je niet beslist, is dat een beslissing en heeft dit zijn gevolgen.

Het kan dan ook niet anders dat er een specifiek effect van onzekerheid mee gemoeid is. Een resultaat zal verschillend zijn, of misschien ook niet, naargelang de beslissingen die je omtrent een bepaald doel treft. Je kunt hierbij zowel het effect op je doelstellingen, alsook de onzekerheid zelf aanpakken door middel van adequaat risicomanagement.

Zo kun je bijvoorbeeld er voor zorgen dat je alles in het werk stelt om je doelstellingen zo helder mogelijk te krijgen en heel nauwkeurig te bepalen. Daarnaast kun je ook nog voorschrijven wat je allemaal precies moet doen om het behalen ervan onder controle te krijgen en te verzekeren. Zo kun je heel wat beslissingen over het behalen van je doelstellingen een ondersteunend kader geven, waardoor je sneller en effectiever kunt werken.

Wat je ook doet, het nemen of vermijden van risico, heeft ook een bijkomend effect. Namelijk je loopt ook risico. Het vermijden en nemen van risico zijn rechtstreeks het gevolg van de beslissingen die je neemt en kun je bestempelen als actieve en bewuste vormen van risico. Het is echter zo dat hierdoor op zijn beurt weer nieuwe risico’s ontstaan. Het zijn de risico’s die ontstaan als neveneffect van de risico’s die je neemt of vermijdt. Je hebt er niet zelf voor gekozen, maar toch zijn ze verbonden met de gevolgen van je keuzes. Dit zijn de risico’s die je loopt en kun je bestempelen als de passieve vorm van risico.

Specifiek voor TR³M is de aandacht die het heeft voor zowel het bewust gekozen als het ongewild effect van de onzekerheid op je doelstellingen. Door een helder onderscheid tussen risico nemen of vermijden enerzijds en risico lopen anderzijds stelt dit je in staat om deze beide componenten van risico als één geheel te managen, waardoor je tot betere beslissingen en resultaten komt. Je kunt immers meer risico nemen (meer en betere doelstellingen nastreven) en minder risico lopen.

Traditioneel is risico nemen in de handen van de managers en leidinggevenden in organisaties. Zij beslissen over het behalen van doelstellingen en trachten dit te maximaliseren. Even traditioneel is risico lopen in handen van specialisten in risicomanagement of veiligheid, gezondheid en milieu en dergelijke. Zij beslissen meestal niets en leveren doorgaans slechts een adviserende rol. Deze opsplitsing

leidt vaak tot suboptimalisatie en soms ronduit gevaarlijke situaties.

Wanneer er geen respectvol evenwicht en afstemming is tussen risico nemen en risico lopen, kan dit ernstige schade veroorzaken voor je bedrijf of organisatie. De negatieve effecten van dit onevenwicht zijn niet altijd direct zichtbaar en zo kan een teveel of te weinig risico nemen, of een gebrekkige aandacht voor de risico’s die je loopt, je resultaat (doelstelling) volkomen ondermijnen en zelfs laten overgaan in een zwaar verlies.

Alle management is eigenlijk risicomanagement en de verschillende methodes die je kunt toepassen, zijn dan ook geschikt om zowel je risico nemen als je risico lopen aan te pakken. Bij het respectvol aanpakken van een risico kan immers ook een ongewild positief effect ontstaan. Het is dan belangrijk om dit op te merken, zodat je dit effect kunt maximaliseren. Het komt er dus op aan om je bewust te

zijn van zowel de bedoelde als de onbedoelde gevolgen van je acties, nog voor je deze acties onderneemt.

Hoe bewust ben jij je van al de gevolgen van je beslissingen?

Peter Blokland

BYAZ bvba