Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Leiderschap begint bij een heldere visie en missie

Leiderschap Posted on Tue, March 05, 2013 00:50:18

Leiderschap begint bij een heldere visie en missie

Visie en missie. Je vindt het om de haverklap vermeld op websites, mooie statements van idealen en doelstellingen. Veel organisaties pakken ermee uit en laten uitschijnen dat deze idealen de drijfveren van de organisatie zijn. Ik vraag me soms af of het altijd wel goed begrepen wordt of binnen de organisatie voldoende bekendheid geniet.

Dit komt omdat veel bedrijven denken dat ze dit als een soort commerciële boodschap moeten gebruiken om zichzelf van anderen te onderscheiden. Hoewel dit in zekere zin waar is, is dit niet de essentie van de visie en missie voor organisaties.

Een visie en missie zijn veel belangrijker voor intern gebruik. Het zijn de kaart en het kompas waarop de organisatie navigeert. Toch kennen slechts heel weinig medewerkers echt de visie en missie van hun organisatie. Wanneer dit wel het geval is, zul je vaak in excellente bedrijven of organisaties terecht komen. Want zij hebben wel door waar het om gaat.

De visie en missie van een individu of een organisatie zijn in de eerste plaats een bron van leiderschap. Met kompas en kaart ben je veel gemakkelijker in staat om een doel te bereiken. Dat is niet alleen zo als je de baan opgaat, het is even belangrijk voor je leven of het leven van je organisatie.

Je visie is een blauwdruk van jouw realiteit. Vaak lees je dat een visie een toekomstbeeld is en dat is ook wel zo, maar het is evenzeer het beeld van het heden of zelfs het verleden. Het is gewoon wat je ziet in verband met jouw bestaan of het bestaan van je organisatie waar het om gaat. Verleden, heden en toekomst. Het is namelijk het verschil tussen heden en toekomst waar je bij stil moet staan en dit soms ook in het licht van het verleden. Het geeft een dynamisch beeld in de tijd dat inspireert en helderheid brengt.

Als je vandaag op punt A staat en morgen op punt B wenst te staan, dan zal er iets moeten gebeuren. Dan heb je een opdracht, een missie. Een missie is datgene wat je moet laten gebeuren of doen om tot je uiteindelijk visionair toekomstbeeld te geraken. Het is je overkoepelende doelstelling.

Waarom dit in organisaties belangrijk is, ligt voor de hand. Wanneer elk organisatielid op de hoogte is van de visie en missie en hierin mee denkt, dan zal hij of zij veel gemakkelijker de juiste beslissingen treffen bij het uitvoeren van taken en het opstellen van plannen. De kaart, het kompas en het doel zijn dan gekend en kunnen op een eenvoudig manier gebruikt en nagestreefd worden.

Het belang van het delen en doorgeven van een heldere en goed onderbouwde visie binnen organisaties kan dan ook moeilijk overschat worden. Het is een belangrijke manier om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het bundelt de inspanningen en zorgt voor de nodige continuïteit en doorzettingsvermogen.

Hoe zorg jij voor het opbouwen, delen en doorgeven van een heldere visie en missie?

Peter Blokland

BYAZ bvba
Zesde vooronderstelling van TR³M: Risico is cumulatief

Risk Management Posted on Tue, March 05, 2013 00:47:18

RISICO is cumulatief

Wanneer er gesproken wordt over risico, dan is dat voor
velen een vaag en onbepaald iets. Het gaat om mogelijkheden of juist het gebrek
daaraan, maar iedereen weet ergens wel dat je het nooit helemaal exact kunt
vatten of definiëren. Dat komt omdat “het risico” vaak een amalgaam is van
allerlei grotere en kleinere risico’s die zich op een of andere manier bij
elkaar voegen om één geheel te vormen.

Volgens ISO 31000 is risico het effect van onzekerheid op
doelstellingen. Deze definitie geeft je al heel wat meer houvast om te bepalen
wat je risico echt is. Risico gaat om onzekerheid, om een bepaald effect en
vooral om doelstellingen. Deze definitie is eigenlijk wel heel logisch. Bij
100% zekerheid of anders gezegd bij de afwezigheid van onzekerheid, praat je
niet over risico, dan gaat het om feiten.

Evenzeer praat je niet over risico als er geen enkele
doelstelling aan kunt koppelen of als er helemaal geen effect op die
doelstellingen mogelijk is. Dat is echter heel moeilijk om te realiseren. Van
zodra je bestaat, heb je risico. Dit is niet altijd een expliciet gegeven.
Integendeel, meestal is risico slechts impliciet aanwezig omdat je niet
voortdurend bewust bent van de doelstellingen waar je mee te maken hebt.

Zo is een belangrijke doelstelling van de meeste mensen om
in leven te blijven en dit in een goede fysieke als mentale gezondheid. Je kunt
zelfs stellen dat deze doelstelling aanwezig is van zodra je geconcipieerd wordt
of zelfs daarvoor. Toch ben je daar niet constant bewust mee bezig. Het is
immers helemaal niet zeker dat je gezond en wel oud kunt worden. Overal ligt
het gevaar op de loer en wordt je geconfronteerd met zwakheden en bedreigingen.

Anderzijds spring je misschien wel heel bewust met dit
gegeven om. Je zorgt voor je persoonlijke ontwikkeling en geestelijke
gezondheid, zorgt voor een gezonde voeding en doet op tijd en stond de nodige
fysieke inspanningen.

Een overkoepelende doelstelling kun je altijd splitsten in
onderliggende doelen. De verschillende (positieve en negatieve) risico’s die
met deze onderliggende doelen verbonden zijn, zijn cumuleerbaar. Je kunt ze bij
elkaar optellen.

Net zo goed kun je een globaal risico opsplitsen in al zijn
delen en zo aanpakken. Positief, door je doelstelling via allerlei subdoelen te
maximaliseren. Dit doe je door de positieve effecten zo groot mogelijk te
maken. Negatief, door de bedreigingen voor deze subdoelen te minimaliseren en
dit doe je door zoveel mogelijk de negatieve effecten te elimineren of te minimaliseren.

Op die manier zijn risico’s te overzien. Je bepaalt desgevallend
een globaal risico voor je project, dienst of organisatie of je splitst een
gepercipieerd risico op in zijn samenstellende delen om zo het geheel te
optimaliseren.

Hoe optimaliseer
jij je risico?

Peter
Blokland

BYAZ bvbaExcellence en de perceptie van de klant

Het KARAF model Posted on Tue, March 05, 2013 00:45:56

Excellence en de perceptie van de klant

In de loop der geschiedenis kwamen
er steeds meer kenmerken van excellence in de aandacht van “de klanten”. Toch
is het steeds hetzelfde dat speelt. De klant heeft een bepaalde verwachting. Hij
beoogt een bepaald resultaat en zal pas tevreden zijn als aan zijn
verwachtingen wordt voldaan. Hij zal evenzeer ontevreden zijn als dit niet zo
is. Excellence is datgene dat van een tevreden klant een blije klant maakt, het
is een resultaat dat hem in vervoering brengt omdat het resultaat zijn
verwachtingen overtreft!

Met klant dien je te verstaan:
iedereen die aan het ontvangende einde staat van een product, dienst, actie,
situatie, … of op een of andere manier deel uitmaakt van een resultaat. Eigenlijk
is iedereen op een of andere manier klant van iedereen! Vandaar ook het belang
van klantentevredenheid. Het is een rechtstreekse feedback over het niveau van
excellence van je resultaten. Het is voor elke organisatie een onontbeerlijk
deel informatie, waarmee ten zeerste rekening moet gehouden worden.

Het is van cruciaal dat niet
alleen de externe klanten van een organisatie in aanmerking worden genomen. Het
is inderdaad nog van groter belang dat de interne klanten (binnen de organisatie)
eveneens bediend worden op een manier die hun verwachtingen overtreft! Het is
nodig om de excellente resultaten te behalen voor de externe klanten.

Een excellent resultaat is altijd
afhankelijk van de context waarin het gerealiseerd wordt. Het is dan ook iets
dat nooit helemaal verworven is en dat voortdurend dient nagestreefd te worden.
Het excellente resultaat van vandaag is morgen slechts een toonbeeld van
middelmatigheid! Het is daarom ook essentieel om je niveau van excellence
permanent op te volgen en bij te sturen.

Het resultaat en je niveau van
excellence zijn ook het resultaat van je perceptie. Het is alleen maar omdat we
in staat zijn om onze perceptie te verruimen dat het niveau van excellence kan
veranderen. Perceptie is echter een persoonlijke en cultureel gebonden zaak.
Wat voor de ene excellent is, kan door iemand anders absoluut als onvoldoende
beschouwd worden. Het is heel belangrijk om hier steeds van bewust te zijn.

Klanten worden steeds
veeleisender. Een resultaat is effectief, productief, efficiënt, veilig,
kwaliteitsvol, ergonomisch en ecologisch, afhankelijk van welk resultaat de
klant uiteindelijk beoogt. Het is zijn perceptie die de verwachting creëert
waar je aan moet voldoen om hem tevreden te stellen en waar je bovenuit moet
stijgen om hem echt blij te maken.

De hierboven opgesomde kenmerken
zijn vandaag belangrijke onderscheidende karakteristieken van excellence.
Indien je deze eigenschappen echt onder controle hebt, kun je met deze
symptomen van excellence aan de slag om het resultaat te veranderen, terwijl je
toch excellent blijft. Het maakt dat je ook flexibel bent. Iets wat vandaag bij
uitstek een noodzaak is om hoogstaande prestaties te bereiken.

Voor een goed begrip is het echter
nodig om heel strikte en kwantificeerbare definities te hanteren voor deze
kenmerken van excellence. Wanneer je de zaken onder controle wenst te krijgen
zul je ze ook op de een of andere manier moeten kunnen meten. Meten is weten,
nodig om de gewenste sturing te geven aan al die elementen. Met meetbare
begrippen kun je desgewenst een dashboard opstellen waarmee je excellence in je
organisatie kunt meten, opvolgen en verbeteren.

Hoe meet jij je excellence?

Peter
Blokland

BYAZ bvba