Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Waarom excellence een antwoord biedt aan de crisis!

Management Posted on Sat, January 05, 2013 16:03:33

Waarom excellence een antwoord biedt aan de crisis!

Als je kijkt naar de bedrijven
die blijkbaar helemaal geen last hebben van de crisis, kom je al snel tot de
vaststelling dat er goede redenen zijn voor hun succes. Wanneer je dan kijkt
naar die bedrijven die in een concurrentiële markt actief zijn, constateer je
al snel dat excellence een belangrijke factor voor hun welslagen is.

Organisaties die steeds opnieuw
de lat hoger leggen voor alle aspecten van hun bestaan, kunnen niet anders dan
uiteindelijk in de kop van het peloton plaatsnemen of er zelfs van weg fietsen.
Klanten zijn immers gevoelig voor een uitmuntend product met een excellente
service. Daar wordt zelfs graag extra voor betaald (hoewel je dit niet mag
overdrijven). Excellente producten zorgen dus voor een grotere meerwaarde. Deze
meerwaarde is heel belangrijk. Dit laat immers toe om de waarde die verloren
ging door de recente economische luchtbellen (zoals de dot.com en vastgoed
crises die we in het eerste decennium van deze eeuw meemaakten) terug op te
bouwen.

Continu verbeteren op alle
vlakken van je ondernemen is dus een cruciaal punt om uit de crisis te komen. Zoeken
naar verbetering is vaak ook zoeken naar innovaties, om verandering bij te
benen of voor te blijven. Telkens zijn dit veranderingen die zowel positieve
als negatieve elementen in zich zullen meedragen. Je neemt risico en loopt
daardoor ook risico, zelfs als je niets verandert!

Om echte resultaatsverbetering te
bekomen, is het daarom essentieel dat je zo zuinig mogelijk omspringt met de
middelen die je hebt. Dat is een onderdeel van risicomanagement zoals TR³M dat
beoogt, maar dit betekent eveneens dat je respect opbrengt voor de planeet en
je omgeving. Het betekent dat je zo
weinig mogelijk afval produceert en dat je geen grondstoffen verkwist.
Een
excellent resultaat zal dan ook gekenmerkt worden door een ecologische
component en efficiëntie. Ecologie en
efficiëntie zijn niet zomaar eigenschappen
van excellence volgens TR³M.

Excellente producten en diensten
blinken echter ook uit in gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Dit zijn kenmerken
die het gevolg zijn van een hoge kwaliteit,
effectiviteit, productiviteit en ergonomie
. Het zijn evengoed elementen die
een excellent resultaat kenmerken. Uitmuntende producten en diensten zijn
bovendien ook veilig. Veiligheid is
dan ook de zevende factor waarmee Total Respect Management een resultaat,
dienst of product beoordeelt of het al dan niet excellent is.

Wanneer je voortdurend inzet op
het verhogen van kwaliteit, effectiviteit, productiviteit, efficiëntie,
veiligheid, ergonomie en ecologie van je activiteiten, producten en diensten
krijg je ook een excellent resultaat en fiets je naar de kop van het peloton.
Je bent dan klaar om de ontsnapping uit de crisis aan te vatten.

Hoe zorg jij ervoor om in de kop
van het peloton te geraken en ervan weg te rijden?Het TR³M Framework laat je toe met de complexiteit van je ondernemen om te gaan

Management Posted on Sat, January 05, 2013 15:58:34

Het TR³M Framework laat je toe met de complexiteit van
je ondernemen om te gaan

Het Total Respect Management Framework is opgebouwd uit
zeven hoofdprocessen die op alle niveaus van je organisatie aanwezig zijn. Met
deze zeven processen kun je dan ook elke organisatie beschrijven en er eveneens
elk belangrijk aspect van in kaart brengen. Elk hoofdproces kun je op zijn
beurt weer onderverdelen in onderliggende deelprocessen, functies of
activiteiten.

Het TR³M Framework is gebaseerd op het Swiss Cheese model
van Dr James Reason, bekend uit de wereld van preventie en veiligheid. Het
model beschrijft de realiteit als een blok Zwitserse kaas, waar veel gaten in
zitten. Deze gaten zijn de latente en actieve fouten en tekortkomingen die zich
in de beschouwde realiteit voordoen. Door de kaas in plakjes te snijden kun je
zo de gaten ontdekken en aanpakken, waardoor je een beter resultaat bekomt.

Eerder heb ik je al eens verteld over het Cynefin model en
hoe dit aangeeft hoe we een complexe realiteit dienen te benaderen. Het TR³M
Framework is dan ook uitermate geschikt om complexe situaties te peilen, te
analyseren en actie te nemen.

Het TR³M-denkkader of raamwerk beschouwt deze overkoepelende
processen immers als een specifieke focus waarmee je elke situatie kunt
benaderen om te peilen naar de realiteit. Zo stelt elk proces een zijde van je
kaas voor en de onderliggende delen zijn vervolgens een manier om je kaas te
snijden en te peilen naar opportuniteiten, sterktes, zwaktes en gevaren. Het
laat je toe om op een gestructureerde manier te bekijken hoe je meer risico
kunt nemen, terwijl je gelijktijdig kunt zien hoe je de zaken best aanpakt om
minder risico te lopen.

De zeven hoofdprocessen kun je dan ook beschouwen als twee
keer drie zijden van een blok kaas en de binnenkant ervan. Drie van deze
processen zijn fundamenteel in min of meerdere mate in elke organisatie
aanwezig en vormen de pijlers waarop TR³M gegrondvest is. De vier andere
processen zijn even fundamenteel, maar worden al dan niet bewust ingevuld aan
de hand van de drie pijlers. We vatten de hoofdprocessen als volgt samen:

De drie pijlers van
TR³M:

·
Leiderschap

·
Management

·
Excellence

Drie processen die
het geheel van je ondernemen bepalen:

·
Input

·
Verwerking / Productie

·
Output

Het proces dat alles
verbindt:

·
Communicatie

Deze zeven processen krijgen hun plaats in het
raamwerk, dat de vorm aanneemt van een kubus. De zes zijden van de kubus staan
voor de processen leiderschap, management, excellence, input, verwerking en
output. Het zevende proces, communicatie, is gemeenschappelijk aan al deze
processen en bevindt zich dan ook in de kubus zelf. Op alle punten waar deze
processen elkaar kruisen en met elkaar in verbinding treden, is er communicatie
nodig en is het belangrijk om er aandacht aan te schenken.

De kubus is de checklist
die je aanzet om de realiteit vanuit verschillende dimensies te benaderen en
inzicht te verwerven in de mogelijke interacties die zich tussen deze
verschillende processen voordoen. Het laat je toe het proces zelf (zoals het
binnen je organisatie aanwezig is) te peilen en op verschillende niveaus of
deelprocessen na te gaan waar er zich hiaten bevinden, opportuniteiten voor
verbetering aanwezig zijn of een noodzakelijke verbetering nodig is. Of anders
gezegd: de kubus zet je aan om de gaten in de kaas te ontdekken en te bekijken
waar je meer en betere kaas kunt maken.

Hoe zoek jij naar de gaten in je kaas?Vierde vooronderstelling van Total Respect Management

Risk Management Posted on Sat, January 05, 2013 15:53:44

Vooronderstelling
4: Ondernemen is risico nemen en risico lopen
.

Het
risico dat je neemt omvat de mogelijke positieve
effecten
die verbonden zijn aan het nastreven en behalen van je doel. Het
zijn de mogelijkheden die je creëert en die jij bepaalt. De risico’s die je
loopt, zijn de mogelijke negatieve
effecten
die verbonden zijn met het behalen en het nastreven van je doel.
Het zijn de beperkingen die je tegenhouden. Het zijn de mogelijke effecten die
je kunt ondergaan.

In vorige artikels heb ik al meermaals stilgestaan bij deze
vaak over het hoofd geziene realiteit dat risico nemen ook risico lopen
impliceert. Vaak gaan we hier geheel onbewust mee om en dat zorgt wel eens voor
problemen.

Zo zijn er ondernemers die heel erg goed aanvoelen welke
risico’s ze kunnen nemen, omdat ze hierbij goed onderkennen welke risico’s ze
ook lopen. Zo kunnen ze steeds opnieuw een optimaal resultaat voorleggen en is
het woord crisis niet aan hen besteed. Ze zien de opportuniteiten, voelen heel
goed de gevarengrens aan en nemen op basis van deze elementen snel een
beslissing.

Helaas gebeurt dit vaak op
een onbewust niveau
in dat gedeelte van ons brein dat daar uitermate voor
geschikt is, namelijk onze prefrontale hersenen. Hier huist ons superbrein,
waar we heel snel ongelooflijk complexe situaties mee kunnen inschatten en
beoordelen. Jammer genoeg is dit deel van onze hersenen niet rechtstreeks
toegankelijk voor ons bewustzijn.

Ons superbrein
laat zich horen via ons buikgevoel, die onbestemde gewaarwording dat er iets te
rapen valt of die knagende sensatie dat er iets niet in de haak is. Wanneer je
dergelijke informatie gewaar wordt mag je dit zeker niet verwaarlozen, maar is
verder onderzoek geboden.

Eerder heb ik ook al artikelen gewijd aan de kwaliteit van je perceptie. Wanneer
je een signaal krijgt van je prefrontale hersenen is dit zeker een teken dat je
de kwaliteit van je perceptie behoort te verhogen, zodat je ook op een bewuste
manier je beslissing kunt onderbouwen en verfijnen.

Wanneer je hier niet expliciet mee leert omgaan zul je vroeg
of laat minder optimale of zelfs foute beslissingen nemen, waardoor je van je
optimaal resultaat verwijderd geraakt. Door een vaag negatief gevoel verzeil je
misschien in uitstelgedrag en immobilisme of mogelijk loop je door een
euforisch gevoel in de val van mooipraters en heb je andere signalen, die wel
aanwezig waren, genegeerd.

Een goede manier om wel bewust met risico nemen en risico
lopen om te gaan is risicomanagement. Eigenlijk is alle management het goed
beheren en beheersen van risico’s die met je ondernemen te maken hebben. Je
managet immers je zaken om de onzekerheid omtrent het behalen van je doelstellingen
te verminderen en te optimaliseren.

Door heel goed te weten wat je doelstellingen zijn kun je
deze ook met risicomanagementtechnieken onderzoeken en op doordachte wijze
actie nemen. Maximaal risico nemen en minimaal risico lopen levert je een maximale
toegevoegde waarde op. Tenminste als je binnen de grenzen van het haalbare en
redelijke blijft.

Hoe zorg jij voor een optimaal evenwicht tussen
de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt?