Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Alle management is risicomanagement

Management Posted on Mon, September 03, 2012 22:03:24

Alle
management is risicomanagement

Total Respect Management (TR³M) is
een systemische benadering om organisaties en dus ook bedrijven te leiden en te
managen. TR³M geeft je een antwoord op drie essentiële vragen:

Wat moet je doen? – Hoe
moet je het doen? – En vooral: Waarom moet je het doen?

In dit en ook de volgende BYAZ
E-zines zullen we aandacht schenken aan TR³M om je nader kennis te laten maken
met deze nieuwe managementmethode en filosofie.

Total Respect Management ontstond
uit het besef dat bij het leiden van organisaties en bedrijven, elke dag keuzes
dienen gemaakt te worden en dat die keuzes uiteindelijk leiden tot resultaten.
Bovendien is het zo dat elke keuze het gevolg is van een afweging van risico’s.
Wat kun je winnen? Wat kun je verliezen? Afhankelijk van wat je als resultaat
wenst te bereiken, zal deze afweging anders zijn. Je beslissing zal echter ook
afhangen van de kwaliteit van de perceptie die je hebt.

Of het nu bedrijfsbeheer,
projectmanagement, kwaliteitsmanagement, verandermanagement of een ander soort
management betreft, telkens heb je te maken met bepaalde doelstellingen en is het
overeenkomstige soort management een gestructureerde manier om de zaken aan te
pakken. Het is een methode om er zeker van te zijn dat die welbepaalde doelstellingen
ook waar worden gemaakt.

Volgens de ISO 31000 definitie van
risico, is risico het effect van onzekerheid op doelstellingen. Het beheren van
risico’s is risicomanagement. Dit impliceert dat alle management eigenlijk
risicomanagement is.

Anders gezegd, management is een
manier om de risico’s die verbonden zijn met bepaalde doelstellingen te beheren
en te beheersen. Neem nu het voorbeeld van organisatiebeheer. Een organisatie
heeft specifieke doelstellingen en als organisatie dien je er over te waken dat
deze zo vlot mogelijk behaald worden.

Vandaag gebeurt dit voornamelijk
door te plannen, te organiseren, te controleren, enzovoort. Dit zijn allemaal
acties die het mogelijk moeten maken om met meer zekerheid de doelstellingen te
halen. Met andere woorden het zijn acties om het effect van onzekerheid omtrent
doelstellingen te beheren en te beheersen, hetgeen juist het doel van
risicomanagement is. Al de rest kun je catalogeren onder de noemer leiderschap.

Toch wordt dit vandaag niet door
iedereen op eenzelfde manier gezien. Zo stelt Peter Drucker, toch een gerenommeerde
managementgoeroe, dat de voornaamste taken van een manager, marketing en
innovatie zijn. Ik ben het niet helemaal eens met zijn formulering.

Volgens mij zijn er twee essentiële
taken voor jou als manager weggelegd. In de eerste plaats moet je een helder
zicht krijgen op de risico’s die je kunt nemen (en innovatie kan hier een deel
van zijn) en de risico’s die je kunt lopen (wat nu door traditioneel
risicomanagement gedaan wordt en daarom wel eens over het hoofd wordt gezien)
en ten tweede maatregelen treffen en opvolgen om deze twee aspecten van risico te
optimaliseren.

Als je een helder zicht bekomt op
de risico’s die je loopt en op de risico’s die je kunt nemen, heb je een hoge
kwaliteit van perceptie bereikt en weet je wat je moet doen. Je ziet hoeveel risico je kunt nemen, terwijl
je toch weinig risico loopt. Wanneer je dit verschil kunt maximaliseren, bereik
je een optimaal resultaat. Je winst is dan maximaal.

Wanneer de kwaliteit van je
perceptie hoog is, kun je dus veel gemakkelijker weten wat je moet doen om je
doelstellingen te optimaliseren. Hierbij is elk instrument en elke methode die
de kwaliteit van je perceptie verhoogt, een goed managementinstrument. Het mag
je dan ook niet verwonderen dat de methodes die traditioneel voor
risicomanagement en innovatie gebruikt worden, voor beide aspecten van risico
bruikbaar zijn.

In onderstaande figuur zie je een
grafische voorstelling van de twee aspecten van risico voorgesteld. Risico
nemen is je doelen hoger stellen. Je bepaalt het zelf of je nog meer investeert
of speculeert. Risico lopen evolueert helemaal anders. Hierbij heb je het niet
helemaal zelf onder controle, je ondergaat het. Daarom is het iets dat vaak
vergeten wordt door managers, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Daar waar de afstand tussen de
twee curven het grootst is, is je winst maximaal. Je kunt dit intuïtief ook
aanvoelen. Vaak is je buikgevoel een goede graadmeter van deze balans. Je kunt
er maar beter naar luisteren!

Wanneer je echter dit buikgevoel
ook kunt onderbouwen met de resultaten van goed management, dan kun je dit ook
uitleggen aan managers die een minder goed ontwikkeld buikgevoel hebben en
slechts achteraf reageren op de kwartaalcijfers. Met een goede methode kun je
het buikgevoel delen en doorgeven! Doorheen heel je organisatie!

Werk jij op je buikgevoel? Of werk
je met zorgvuldig opgebouwde methodes om de risico’s, die verbonden zijn aan je
doelstellingen, te optimaliseren?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvbaTotal Respect Management en excellence als resultaat

Het KARAF model Posted on Mon, September 03, 2012 21:56:58

Total
Respect Management en excellence als resultaat

Een belangrijk aspect van TR³M is
excellence. Het staat enerzijds voor een resultaat en anderzijds ook voor het
proces van continu verbeteren. In dit artikel gaat het over excellence als
resultaat.

Hoe weet je nu dat een resultaat
excellent is? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het is een resultaat dat mensen
blij maakt (misschien een enkele perfectionist uitgezonderd). Toch zijn er heel
wat kenmerken die ervoor kunnen zorgen dat mensen blij worden van een
resultaat. Daarvoor moet het minstens aan de verwachtingen voldoen en ook
voldoende RoI (Return on Investment) hebben. Welke parameters zou je hiervoor
kunnen gebruiken?

De zeven parameters die we
uiteindelijk voor TR³M weerhouden hebben, om excellence meetbaar te maken, zijn
de volgende:

KWALITEIT / EFFECTIVITEIT /
PRODUCTIVITEIT / VEILIGHEID / EFFICIËNTIE / ERGONOMIE / ECOLOGIE

Het beste is om deze parameters te
verduidelijken met een metafoor. Zo kunnen we bijvoorbeeld de excellence van
een voetballer ontleden aan de hand van bovenstaande factoren.

Laat ons beginnen met de
eigenschap “kwaliteit” te omschrijven. Het is waarschijnlijk het meest ambigue
merkteken van excellence. Kwaliteit
als kenmerk van excellence botst met het begrip dat we hebben van kwaliteit als
synoniem voor excellence en ook met het begrip kwaliteit dat in het klassieke
kwaliteitsdenken een ruimer gebied heeft. Een helder onderscheid tussen de TR³M
visie op kwaliteit en de twee andere betekenissen van hetzelfde woord is nodig
om een heldere definitie van excellence te bekomen. Noem excellence desnoods
kwaliteit met een grote K en kwaliteit als kenmerk van excellence kwaliteit met
een kleine k.

Belangrijk voor excellence is het
feit dat je in staat bent om steeds eenzelfde resultaat neer te zetten,
ongeacht wat dit resultaat is. Hoe nauwkeuriger je eenzelfde resultaat kunt
herhalen, hoe groter je kwaliteit en dus ook je excellence is.

Een mooi voorbeeldje hiervan is de
voetballer die op doel trapt. Als hij op voorhand kan bepalen waar hij de bal
wilt hebben en dit foutloos uitvoert, zal de bal hoogst waarschijnlijk in doel
belanden. Alleen de tegenpartij kan hem nog van een doelpunt afhouden.

Veiligheid is een andere eigenschap waaraan voldaan dient te
worden. Stel dat de voetballer zijn been breekt bij een trap naar doel, of
telkens een spier scheurt of andere schade oploopt, is dit niet echt excellent.
De mate waarin iets of iemand gevrijwaard wordt van schade of verlies is dus
ook een kenmerk van excellence.

Excellence kan ook niet zonder effectiviteit. Stel dat je voetballer
steeds de bal op dezelfde plaats trapt en dit in alle veiligheid kan doen, dan
is het evenzeer nodig dat dit binnen het kader van het doel is. Wanneer hij
telkens prachtig de bal op het doelhout plaatst of er net naast, dan toont hij
heel hoge kwaliteit en veiligheid, maar geen effectiviteit. Het is pas goed als
het doel effectief behaald wordt. Het
ontbreken van variabiliteit in het resultaat draagt dan effectief bij aan
kwaliteit met een grote K.

Elke ploeg wil een productieve spits. Je mag dan nog een
hoogstaande kwaliteit (met kleine k) hebben, met een hoge effectiviteit en
veiligheid, je fans zullen pas tevreden zijn als je die eigenschappen in elke
wedstrijd uitspeelt. Wanneer je slechts om de tien wedstrijden op doel trapt,
zul je niet hetzelfde resultaat neerzetten als de spits die elke wedstrijd in
staat is om verschillende keren en op excellente wijze op doel te trappen. Het
repetitief kunnen herhalen van een excellent resultaat in een welbepaalde
tijdsspanne, is dus ook een noodzakelijk kenmerk van excellence.

Onze productieve, veilige,
kwalitatieve en effectieve voetballer heeft ook nood aan efficiëntie. Wanneer teveel inspanningen nodig zijn om tot zijn
resultaat te komen, kan dit nadelige gevolgen hebben. Als hij woekert met zijn
krachten zal hij vlugger moe zijn en kan de tegenstander de overhand krijgen,
waardoor hij niet meer tot scoren komt. Door efficiënt om te gaan met zijn
energie en krachten kan hij zijn productiviteit hoog houden en zal ook zijn
kwaliteit en veiligheid niet onder druk komen te staan, waardoor hij ook zijn
effectiviteit kan handhaven.

Efficiëntie heeft op zijn beurt
ook nood aan ergonomie. Niet alleen
op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Wanneer taken moeilijk zijn en weerstand
oproepen, zal het veel meer energie vergen om deze taken uit te voeren. De
concentratie die nodig is om bij de les te blijven voor die zaken die niet
ergonomisch zijn, tast langzaam de mogelijkheden van onze voetballer aan. Zijn
kwaliteit gaat eronder lijden, zijn effectiviteit gaat omlaag en het kan zelfs
gevaarlijk worden als hij te moeilijke zaken gaat proberen om toch maar voor de
goal te verschijnen. Het is mogelijk dat dit tot onnodig balverlies leidt.
Spoedig zal ook zijn productiviteit afnemen en ziet hij het niet meer zitten en
geraakt in een dip.

Hetzelfde kun je zeggen van ecologie. Wanneer iets niet ecologisch
is en dat kun je eveneens beschouwen op het materiële als het geestelijke vlak,
zal dit eenzelfde effect hebben op ons resultaat. Stel dat er telkens een
supporter wordt vermoord, telkens als onze voetballer een doelpunt maakt, dan
zal het niet lang duren of hij zal dit niet meer willen doen. Het is gewoon
niet aanvaardbaar. Op dezelfde manier zal de verdediger die feilloos en
messcherp de tegenstander weet af te stoppen, al snel zijn excellence verliezen
wanneer dit telkens gepaard gaat met een zware blessure voor de tegenstander.
Zijn vertrouwen en excellence zal hij dan snel verliezen.

Ergonomie en ecologie zijn niet
onmiddellijk duidelijke kenmerken van excellence, doch zijn van essentieel
belang om een duurzaam resultaat mogelijk te maken en excellence te handhaven
en naar een hoger niveau te brengen. Duurzaamheid is daarom mee een resultaat
van deze zeven eigenschappen waarmee Total Respect Management excellence wil
omschrijven.

Je kunt deze parameters gaan meten
en vervolgens in een diagram plaatsen. Het geeft je een eenvoudige en
overzichtelijke manier om excellence op te volgen en te zien waar de
verbeterpunten het meest dringend zijn.

Ben jij bezig met de “excellence”
van jouw organisatie?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvbaRespect is positieve en toegewijde aandacht hebben voor iets of iemand

Leiderschap Posted on Mon, September 03, 2012 17:13:26

1.
Respect
is positieve en toegewijde aandacht hebben voor iets of iemand

Het woord respect heeft veel
betekenissen, die niet voor iedereen eenzelfde positieve conotatie hebben. Het
is daarom belangrijk om dit woord in zijn juiste context te plaatsen en de
betekenis aan te nemen die voor Total Respect Management belangrijk is. Respect
is een afgeleide van de Latijnse woorden “respicere” en “respectare”, wat
zoveel wil zeggen als iets herbekijken.

Herbekijken is vooral bedoeld om
beter te kijken, om een meer volledige waarneming van de werkelijkheid te
bekomen. Vaak gaan we uit van halve waarheden, hetgeen leidt tot halve oplossingen.
Een zo volledig mogelijk zicht bekomen op de werkelijkheid en daardoor
effectieve en coherente beslissingen nemen, is de echte bedoeling van Total
Respect Management.

Door het toepassen van de juiste
technieken en instrumenten, wordt een zo volledig en juist mogelijk beeld
bekomen van de situatie waarin een bedrijf of organisatie zich bevindt. TR³M is
er tevens op gericht om nog beter de kwaliteiten en gebreken binnen een systeem
waar te nemen, vooral door een aangepaste en adequate focus. Je kunt stellen
dat respect, zoals het bij TR³M gebruikt wordt, in de eerste plaats kan
vertaald worden naar een bijzondere en toegewijde aandacht hebben voor iets of
iemand.

Wat heeft dit nu met leiderschap
te maken zou je jezelf kunnen afvragen. Eigenlijk alles! Als je wilt leiden,
kan dit niet succesvol gebeuren als je geen positieve aandacht hebt voor die
zaken die te maken hebben met jouw leiding. Naar waar leid je? Wie leid je? Hoe
leid je? … Telkens zul je positieve aandacht moeten schenken aan je doel, je
volgers en de manier waarop je leidt!

Natuurlijk kun je er voor kiezen
dit niet te doen en jammer genoeg is er een aanzienlijk grote groep zogenaamde leidinggevenden,
die zich van “respect” voor de doelstellingen van hun organisatie of “respect”
voor de mensen die ze leiden, niets aantrekken. Ze hebben er helemaal geen
aandacht voor. Hooguit hebben ze een gezonde dosis zelfleiderschap en hebben ze
heel veel positieve en toegewijde aandacht voor hun eigen persoonlijke
doelstellingen en verzorgen ze zichzelf tot in de puntjes.

Daarbij komt nog dat ze vaak
helemaal geen respect hebben voor de mensen die onder hun leiding staan. Als ze
er al aandacht aan geven is dit vaak niet positief en toegewijd zijn ze al
helemaal niet. Op die manier ben je geen leider en zelfs geen leidinggevende.
Je bent hooguit een manager of een baas, maar zeker geen leider.

Dergelijke situaties zijn een
hardnekkig overblijfsel van een industrieel tijdperk, vooral omdat manieren van
leidingeven hooguit gekopieerd, maar niet echt aangeleerd werden. Je leerde als
jongeling uit de voorbeelden die je in je carrière tegenkwam en niet iedereen
heeft daar evenveel geluk mee gehad.

Vandaag is dit gelukkig anders en
zijn er heel wat opleidingsinstituten die leiderschapsvaardigheden aanleren. Zo
is communicatie een belangrijk proces. Hoe beter je dit proces beheerst, hoe
beter je leiding kunt geven, want communiceren is in de eerste plaats een vorm
van ergens aandacht aan besteden. Er zijn echter nog heel wat andere processen
en vaardigheden waar je een toegewijde en positieve aandacht voor kunt
ontwikkelen om daarmee je leiderschapsvaardigheden te versterken. Het is een
domein waar organisaties en bedrijven het verschil kunnen maken!

Ben jij een leider? Of toch maar
liever een baas of manager?

Peter
Blokland

CEO BYAZ bvba