Graag meer visie en wat minder ideologie!

De huidige politieke impasse is
het gevolg van een gebrek aan leiderschap in het Belgische politieke landschap.
Het ontbreekt onze politici aan visie en moed om deze visie om te zetten in
daden. Hierdoor nemen de ideologiën de bovenhand en kruipt iedereen met zijn
helm op in de loopgraven!

Graag meer visie en wat minder
ideologie
. Het is een titel die ik graag aan de kop van een
krantenartikel zou willen zien. Vandaag is na vele maanden van gepalaver nog
steeds geen zicht op de start van een nieuwe regering. Het maakt veel mensen
zenuwachtig ook en misschien wel vooral in het buitenland!

De oorzaak is te vinden in het
feit dat er geen gemeenschappelijke visie ontwikkeld werd en dat er twee
ideologieën lijnrecht tegenover elkaar staan. Bovendien zijn deze twee
ideologieën gedoemd om met elkaar in zee te gaan. Elk ander initiatief wordt
voorlopig door het establishment geblokkeerd.

Een bijkomend probleem wordt
gevormd door het feit dat de ideologische breuklijn ook nog eens een culturele
breuklijn vormt, versterkt door een taalkundige scheiding. De tegenstellingen
kunnen haast niet vollediger zijn.

Het grootste probleem wordt
echter gevormd doordat de voornaamste vertegenwoordigers van de twee tegenover
elkaar staande denkbeelden, geen rekenschap moeten geven aan de kiezers van de
opponent. Het maakt dat iedereen in zijn ideologische loopgraven kruipt om de
eigen achterban niet te moeten ontgoochelen.

Heel kort en uiteraard onvolledig
beschreven heb je langs de ene kant de ideologie van de waarde-creators, de
ondernemers die er voor zorgen dat er in de maatschappij risico genomen wordt
om tot meerwaarde te komen. De meesten onder hen doen dit heel consciëntieus en
zorgen voor een stabiele toevoer van waarde in de maatschappij.

Anderzijds heb je echter ook de
ideologie van de waarde consumenten, die de belangen verdedigen van die
personen die minder deelnemen aan het
waarde creatie proces. Ze zorgen voor een tegengewicht en de twee vullen elkaar
eigenlijk goed aan, wanneer dit op een evenwichtige manier plaatsgrijpt.

Helaas is er een probleem. De
afgelopen jaren hebben sommige van de waarde scheppers gebakken lucht
geproduceerd en deze doorverkocht als pseudowaarde. Het is een luchtballon die
in 2008 een eerste keer uit de lucht is gevallen en die vandaag in 2011 pas
helemaal goed zijn volle omvang toont.

Het is iets wat vandaag toch tot
de meeste mensen is doorgedrongen en toch is het niet helemaal duidelijk voor
iedereen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Het antwoord is feitelijk eenvoudig.
De gebakken lucht, de pseudowaarde is geen echte waarde en werd dus niet
gecreëerd.

Deze waarde werd door de
waardeconsumenten wel geconsumeerd. Met andere woorden, de regeringen die de
verdeling van de gecreëerde waarde reguleren, hebben ruim boven hun stand geleefd.
Met als uitschietend voorbeeld Griekenland.

Het evenwicht tussen
waardecreatie en waardeconsumptie is dus grondig verstoord, verergerd door
langer studerende jeugd en ouder wordende gepensioneerden. Een nieuw evenwicht
is dus nodig. Meer waardecreatie en een minder optimistische waardeverdeling
naar de waardeconsumenten! De balans moet hersteld worden om motivatie en slagkracht
van de waardecreators te vrijwaren.

Het is dus de hoogste tijd dat de
Belgische politici het hele plaatje in al zijn consequenties begrijpen en er de
juiste conclusies uit trekken. Wanneer iedereen dit in eer en geweten doet, is
er een nieuw evenwicht mogelijk. Dan kan weer werk gemaakt worden van duurzame
waardecreatie om zo de waardeconsumptie te blijven ondersteunen.

Helaas ontbreekt het op dit
moment aan een heldere visie waar iedereen zich achter kan scharen. Het is een
essentieel element van leiderschap dat op dit ogenblik heel erg ontbreekt in
deze regeringsonderhandelingen.

Zonder deze motiverende visie,
neemt de ideologie over en dat is hetgeen ons al meer dan 500 dagen gevangen
houdt in een padstelling. De kandidaat premier heeft wel zijn ideologie, maar
geen overheersende en inspirerende visie en dat is nefast voor dit land!

Peter Blokland

CEO BYAZ bvba