Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

De Disney strategie

Risk Management Posted on Mon, March 28, 2011 23:17:46

De Disney Strategie

De Disney strategie is eigenlijk
heel eenvoudig en kan door iedereen toegepast worden. Je kunt deze methode
zowel individueel als in groep gebruiken en je kunt het voor een heel scala van
uitdagingen aanwenden. Van specifieke en persoonlijke tot heel complexe en
collectieve uitdagingen van je team of organisatie.

Disney strategie

De methode zoals deze door Robert
Dilts beschreven werd, is gebaseerd op drie basis houdingen die Walt Disney in
zijn creatieve proces kon innemen. Deze drie basis posities zijn “De dromer”,
“De realist” en “De criticus”. Het was namelijk zo dat wanneer Walt Disney aan
een nieuw project begon, hij altijd startte met zich te plaatsen in de positie
van de dromer. Dit was zelfs voor zijn medewerkers onmiddellijk waarneembaar.
Hij kon zich zo goed in die positie associëren, dat zijn medewerkers dit aan
zijn fysiek voorkomen en lichaamstaal konden opmerken. In de fase van de dromer
was voor Walt Disney niets te gek en was letterlijk alles mogelijk. Hij droomde
dan van de ideale tekenfilm, het ideale project of het ideale figuurtje voor in
zijn films. Het was een fase waarin nieuwe ideeën opborrelden en genoteerd
werden zonder enige vorm van kritiek of terughoudendheid. Het credo voor deze
fase is dan ook “alles is mogelijk”.

Wanneer Disney voldoende materiaal
bijeen gedroomd had, kon je dit weer merken aan zijn houding en gedaante. Met
hetgeen hij bijeengedroomd had, ging hij aansluitend naar de volgende fase,
deze van de realist. Als realist ging Walt Disney aan de slag en begon hij plannen
te maken en deze concreet uit te werken om zijn dromen in realiteit om te
zetten. Stuk voor stuk begon hij zijn ideeën te ontwikkelen en te
concretiseren. Ook hier hield hij zich niet bezig met de vraag of iets een goed
dan wel een slecht idee was. Hij pakte gewoon zijn idee aan en zocht hoe hij
dit op de best mogelijke manier kon waarmaken, tot in al de details toe. Zo
maakte hij de wildste plannen en zette hij grootse projecten op de tekentafel.
Wanneer het plan in eerste instantie af was, kon hij daarna verder naar de
laatste fase in het proces, deze van de criticus.

De medewerkers konden ook hier aan
alles merken dat Disney in zijn criticus fase was. Het was het moment waarop
hij zijn plannen grondig aan een meer dan kritische blik onderwierp. Elk detail
en elk onderdeel dat te gebrekkig in elkaar stak, kwaliteit miste, of niet
aansprak, werd genadeloos door de mangel gehaald. Idee, plan, uitwerking, alles
passeerde de revue en niets ontsnapte aan het kritisch oog van de meester. Het
resultaat was vervolgens een hele lijst van te verbeteren elementen of van
items die volledig dienden herzien te worden.

Gelukkig bleef het hier niet bij,
anders zou hij er alleen maar ongelukkig van geworden zijn. De troef die hij
dan uitspeelde is doorzettingsvermogen en zijn vermogen om weer in de huid van
de dromer te kruipen. Voor elk bezwaar en afgekeurd element van zijn plan,
begon hij van voor af aan met dromen voor een betere en mooiere oplossing. Weer
was alles mogelijk. Alleen was het dromen nu toegespitst op die concretere
zaken die nog onvoldoende uitgerijpt waren.

Na deze tweede fase van dromer
volgden natuurlijk ook de posities van realist en criticus, waarop heel het
proces herbegon, telkens met meer uitwerking van details. Wanneer de criticus
uiteindelijk tevreden was, werd het project gestart. Met de gekende successen
als gevolg.

Uiteraard was Walt Disney niet de
enige deelnemer aan het proces en deed hij dit ook met een team van
medewerkers. Het was zelfs zo dat in de Walt Disney studio specifieke ruimtes
waren voorzien waarin de verschillende fasen werden doorlopen. Het was zijn
manier om de specifieke houding, essentieel aan dit proces, te verankeren en
gemakkelijker aan te nemen. Bij elke stap behoren specifieke vragen en is het
nodig de overeenstemmende en specifieke focus aan te nemen.

Wanneer je deze methode gebruikt om een probleem aan te pakken of nieuwe
concepten te onderzoeken en realiseerbaar te maken, is er een heel belangrijk
element waartegen absoluut niet gezondigd mag worden. Je moet echt in je rol
blijven bij de verschillende fasen van het proces. Dit is veel moeilijker dan
je denkt. We hebben allemaal onze vooringenomenheid en het is het afleggen van
deze bias wat het succes van deze formule maakt. Al te snel vallen mensen uit
hun rol van dromer en vervallen ze in de rol van criticus. Nog voor je het zelf
merkt, heb je een idee al afgeschoten omdat je er niet op voorhand in gelooft,
of wordt het verworpen omdat het onmogelijk te realiseren lijkt wat in je
gedachten opkomt en daarom verwerp je het al, voor je idee de kans heeft gehad
om op tafel te komen. De dromer en de criticus gaan al te gemakkelijk met
elkaar in conflict wat uiteindelijk in een status quo en verstarring
resulteert. Het heel goed uit elkaar houden van de verschillende rollen is dus
essentieel en daarom is het goed om het voorbeeld van Walt Disney te volgen en
hier letterlijk verschillende posities voor te reserveren.

Peter Blokland

CEO BYAZ bvbaFrom Good to Great I

Leiderschap Posted on Mon, March 28, 2011 23:08:25

From Good to Great – Deel 1

“Good is the enemy of great!”. Waarom
behalen sommige bedrijven uitmuntende resultaten en blijven anderen op een
lager niveau opereren? Het is een vraag waarop Jim Collins in zijn boek “Good
to Great”, dat zo’n tien jaar geleden verschenen is, meerdere antwoorden geeft.
Zijn verhaal is het resultaat van een zeer uitgebreide studie, uitgevoerd aan
het einde van de 20ste eeuw, door een team van eenentwintig man. Zij
bestudeerden gedurende 5 jaar, wat uitmuntende bedrijven nu precies gemeenschappelijk
hebben en welke redenen kunnen geïdentificeerd worden, die uitleggen hoe en
waarom bedrijven evolueren tot uitmuntende ondernemingen.

In een nieuwe reeks artikels “From
Good to Great” wil ik in deze nieuwsbrief stuk voor stuk zijn bevindingen kort bespreken
en meegeven.

Een eerste punt dat uit de studie
naar voor kwam als gemeenschappelijk element waardoor organisaties zich kunnen
onderscheiden op het vlak van uitmuntendheid, is leiderschap. Dit is natuurlijk
niet geheel onverwacht. Hoe en door wie een organisatie of onderneming geleid
wordt, is vaak de meest bepalende factor wat het behalen van resultaten betreft.
Zelf heb ik in mijn loopbaan in de luchtmacht heel goed kunnen ervaren wat het
belang en de impact is van goed leiderschap op teamprestaties en het is haast
vanzelfsprekend dat Jim Collins hier het eerste punt in zijn boek van gemaakt
heeft.

Jim Collins beschrijft in zijn
boek 5 niveaus van leiderschap (Zie figuur). Het is niet noodzakelijk om elk niveau te
hebben doorlopen en het is niet zo dat een hoger niveau steeds de onderstaande
niveaus integreert. Het is echter wel zo dat volledig ontwikkelde niveau 5
leiders wel alle niveaus bevatten. De studie wees uit dat, zonder uitzondering,
uitmuntende bedrijven bestuurd worden door “Level 5 leaders” en heeft hij
kunnen vaststellen dat deze CEO’s bepalend zijn geweest in de transformatie van
“good” naar “great”, daar waar minder succesvolle bedrijven hooguit effectieve
leidinggevenden hadden.

Wat is nu een “Level 5 leader”? Wat
onderscheidt hem of haar van andere effectieve leiders? Volgens Jim Collins zijn
er twee heel belangrijke elementen die bepalen of je al dan niet bij iemand kunt
spreken van niveau 5 leiderschap. Het is een unieke combinatie van enerzijds bescheidenheid
en anderzijds een enorme wil en doorzettingsvermogen. Daarnaast tonen “level 5
leaders” ook andere eigenschappen die even belangrijk zijn, maar die eerder een
gevolg zijn van deze twee basis kenmerken.

“Level 5” leiders worden
gekenmerkt door het feit dat ze heel gedreven zijn, doch niet de eigen carrière
op de eerste plaats stellen, maar wel het algemeen belang van de organisatie en
de mensen die ze leiden. Ze zijn daarbij heel
ambitieus. In de eerste plaats en vooral voor het bedrijf en veel minder voor
zichzelf.

Hoewel deze leiders vaak heel
bescheiden zijn, wil dit niet zeggen dat ze zwak zijn, integendeel. Het zijn
ook heel vastberaden mensen, die niet snel van hun stuk te brengen zijn. Ze
zijn als een rots in de branding waarop je kunt bouwen en vertrouwen.

Een ander bijzonder kenmerk van
niveau 5 leiders, is hun aandacht voor de resultaten op de lange termijn. Ze
gaan niet voor de quick wins die op termijn de gezondheid van hun organisatie
kunnen ondermijnen. Integendeel, ze investeren in hun bedrijf en voeren hun plan
uit met het oog op de toekomst. Belangrijk hierbij is het feit dat ze heel veel
aandacht schenken aan het opleiden en excellent maken van hun medemanagers en
mogelijke opvolgers. In plaats van zichzelf onmisbaar te maken, zoals sommige
leiders dat doen, zorgen ze er voor dat hun medewerkers perfect zelfstandig
kunnen handelen en de juiste beslissingen kunnen nemen. Ze zorgen er voor dat
hun opvolging geen enkel probleem oplevert!

Meer dan 2000 jaar geleden wist
men in China al wat het inhield om een “level 5 leader” te zijn. Zo kun je
volgende uitspraak vinden, die aan Lao Tsu toegedicht wordt. Lao-Tsu was een tijdgenoot
van Confusius en tevens een van de grondleggers van het Taoïsme. Het is een
uitspraak die perfect beschrijft wat een niveau 5 leider behoort te zijn.

To lead people, walk beside them …

As for the best leaders, the people do not
notice their existence.

The next best, the people honor and praise.

The next, the people fear;

And the next, the people hate …

When the best leader’s work is done the
people say,

“We
did it ourselves!”

Lao-tsu

Meer dan 2000 jaar later heeft het
bovenstaande nog niets van zijn waarheid verloren en werd dit bevestigd door de
studie van Jim Collins en zijn team.

Peter Blokland

CEO BYAZ bvba